?>
0723144655 office@ifluid.ro

POLITICA INDUSTRIAL FLUID SRL PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (PDP)

Stimată Doamnă /Stimate Domn,

Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date şi abrogarea Directivei 95/46/CE, NOI, INDUSTRIAL FLUID SRL cu sediul in Bucuresti, Aleea Ghencea, Nr. 1, Bl. D3, Sc. 2, Et. 3, Ap. 18, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/7815/2004, cod de identificare fiscala RO-16422621, vă rugăm să acordați atenție Politicii societatii noastre in domeniul protectiei datelor cu caracter personal (denumită în continuare “PDP”) pentru a înțelege modul în care vor fi tratate datele dvs. cu caracter personal aflate in administrarea noastra.

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi, prin urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a tuturor persoanelor cu care colaboram: personal al clientilor si furnizorilor, alti colaboratori persoane fizice, angajati proprii, vizitatori ai site-ului nostru, precum și alte persoane ale căror date cu caracter personal ne-au fost furnizate PERSONAL, de o terță parte sau la care am avut acces dintr-o altă sursă autorizata.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”). Societatea noastra prelucreaza si gestioneaza numai date cu caracter personal generale (nume, adresa, mail, telefon). Acesta ar putea include și date informatice precum modulele cookie asociate paginii noastre de internet- pentru clarificari pe acest subiect va rugam sa accesati linkul „Politica cookies„. Nu vom colecta sau prelucra niciodata date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală).

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Va informam ca nu facem prelucrari automate a datelor dumneavoastră cu caracter personal (ex: profilare).

PRINCIPIILE NOASTRE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR

Industrial Fluid SRL se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal (denumite în continuare „Principiile”) prevăzute de GDPR 2016, asigurand că datele sunt:

 • Prelucrate în mod corect, legal și transparent;
 • Colectate în scopuri specificate, explicite și legitime;
 • Adecvate, relevante și limitate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate;
 • Corecte și actualizate;
 • Păstrate într-o formă care nu permite identificarea persoanelor vizate mai mult timp decât este necesar în raport de scopul legitim al prelucrării;
 • Procesate în conformitate cu drepturile persoanei vizate, într-un mod care să asigure o securitate adecvată a prelucrării, astfel încât datele să fie integre, confidențiale și disponibile.

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Va informam ca am putea folosi datele dvs. cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

 • În scopul încheierii și executării comenzilor si contractelor – Conform art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a putea să vă oferim produsele și serviciile comandate, este nevoie să prelucrăm anumite date cu caracter personal care vă aparțin.
 • În scopul îndeplinirii unor obligații legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. De pilda, solicităm o serie de date personale în scopul de a ne îndeplini obligațiile impuse de către autoritățile fiscale în legătură cu facturarea și raportările către autoritățile fiscale.
 • În scop de marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situații, va vom cere acceptul sa utilizam datele dumneavoastră cu caracter personal cu scopul de a vă transmite mesaje de marketing, oferte, invitații la diverse evenimente.
 • În alte scopuri legitime legate de îndeplinirea obiectului nostru de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal tertilor implicati in realizărea obiectului nostru de activitate pentru operatiuni la care sunteti parte.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI

Datele cu caracter personal prelucrate de către Industrial Fluid SRL ar putea fi divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens – cu excepția situațiilor în care există o obligație legală/contractuală sau in scopuri legitime pentru a proceda în acest mod, cum ar fi transfer catre :

– părți contractante și băncile acestora, în legătură cu orice tip de transfer de fonduri, bunuri si servicii;

– societăți care asigură servicii de asigurare și/sau re-asigurare;

– furnizori de servicii (de ex., transport/curierat, telecomunicații, software/IT, plăți, prelucrare, stocare, arhivare de date);

– actionari, investitori, cesionari (actuali sau potențiali) pentru a facilita tranzacțiile specifice;

– consilieri profesioniști, precum evaluatori, auditori sau avocați;

– autorități de reglementare, organisme profesionale și/sau autorități publice – pentru a ne conforma reglementărilor aplicabile;

Vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Spațiului Economic European doar cu respectarea prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci când este cazul.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE TERȚI,

Industrial Fluid SRL se asigura contractual si prin selectia tertilor cu care colaboreaza, ca acestia cunosc conditiile impuse de Regulamentul (UE) 2016/67 privind prelucrarea datelor cu caracter personal transferate catre acestia.

PRELUCRARE AUTOMATĂ DE DATE. COOKIE

Datele dvs de contact, preluate prin intermediul paginii de internet a companiei noastre, sunt gestionate in conditii de securitate si confidentialitate. Prin completarea campurilor formularului de contact si a mentiunii speciale de acord, ne autorizati sa prelucram datele dvs. Nu derulam alte forme de prelucrare automata a datelor.

Politica in domeniul cookies este disponibila pe site-ul nostru. Vă amintim ca, utilizand setarile browserului dvs de internet, va puteți exercita dreptul de a dezactiva Cookies, atunci cand vizitati pagina de internet a companiei noastre.

PERIOADA STOCĂRII DATELOR

Industrial Fluid SRL poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului legitim pentru care deținem datele, pentru a ne alinia prevederilor contractuale, pentru a satisface nevoia dvs de informare sau pentru a îndeplini obligațiile impuse de lege.

Cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel, pt. stabilirea duratei stocarii datelor folosim următoarele criterii:

 • Atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale si pentru potentiale colaborari viitoare, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima colaborare;
 • În cazul în care ne contactați pentru o oferta sau o informare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării solicitarilor dvs., dar nu mai mult de 5 ani de la ultima corespondență trimisă;
 • În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru corespondenta de marketing, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem din baza de date.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale pe care Industrial Fluid SRL le prelucrează:

Cu excepția cazurilor specifice în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

– dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;

– dreptul la rectificare, care se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;

– dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

– dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care (i) dumneavoastră contestați exactitatea datelor cu caracter personal, (ii) prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării, (iii) nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;

– dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime pentru a prelucra datelor dumneavoastră, motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;

– dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat în scopurile indicate în prezenta, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;

– dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) la adresa poștală b-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, 010336 București sau la adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro;

– dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dumneavoastră sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Inainte de a va exercita dreptul de a formula o plângere la ANSPDCP, conform celor de mai sus, va sugeram sa sa transmiteti mai intai o solicitare scrisa pe adresa societatii noastre sau la urmatoarea adresa de e-mail: office@ifluid.ro

Va asiguram ca vom raspunde promt, pe aceeasi cale pe care ne-ati contactat, in nu mai mult de 30 zile.

SECURITATEA PRELUCRĂRII

Industrial Fluid SRL a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Toți angajații și colaboratorii Industrial Fluid SRL, precum și orice terțe părți care acționează în numele și pe seama Industrial Fluid SRL sunt obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR 2016.

Societatea noastra depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru, dar aveti totusi in vedere ca nu exista tehnici si metode infailibile. Va rugam sa ne anuntati daca ati constatat un incident legat de protectia datele dumneavoastră cu caracter personal si va garantam ca vom lua masuri imediate.

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de conținut, prin actualizarea site-ului Industrial Fluid SRL.

CONTACT

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați pe urmatoarea adresa de mail: office@ifluid.ro