?>
0723144655 office@ifluid.ro

Vanzare si Livrare

TERMENI SI CONDITII GENERALE DE VANZARE SI LIVRARE
Toate vanzarile si livrarile de produse si/sau servicii efectuate de Industrial Fluid S.R.L. (Vanzator) vor fi supuse prezentelor termene si conditii.
Orice derogare de la prezentele clauze trebuie sa fie in mod expres acceptata si prevazuta de catre parti in :
– ofertele intocmite de Vanzator;
– contractele de vanzare incheiate intre Vanzator si Cumparatori;
– comenzile emise de comparatori;
– confirmarile de comanda transmise de Vanzator Cumparatorilor;

Conditiile si/sau cerintele tehnice/tehnologice speciale ce trebuiesc indeplinite de produse, trebuie de asemenea sa fie acceptate de catre parti si prevazute in documentele de mai sus (oferte, contracte, comenzi, confirmari de comenzi).

Livrarea de produse si/sau servicii se face doar in baza comenzii prealabile emisa de Cumparator chiar si in cazul semnarii unui contract intre parti.

Orice alti termeni si conditii la care se face referire in comenzile efectuate de Cumparatori sau de reprezentantii acestora nu vor fi aplicabile, chiar daca nu au fost respinse in mod expres de catre Industrial Fluid. Prin lansarea comenzii, toti Cumparatorii confirma cunoasterea conditiilor noastre generale de vanzare si livrare si le accepta.

1. OBLIGATII GENERALE ALE PARTILOR

1.1. OBLIGATIILE VANZATORULUI :
a) sa predea produsele la termenele, in cantitatile si in conditiile de calitate prevazute si acceptate de ambele parti daca si numai daca Cumparatorul si-a indeplinit toate obligatiile contractuale;
b) sa livreze produsele in termenul prevazut si acceptat de ambele parti, in caz contrar va suporta penalitati de intarziere in cuantum de maxim 0,1 % pentru fiecare zi de intarziere, penalitati calculate la valoarea produselor nelivrate; Penalitatile nu pot depasi suma la care se aplica;
c) sa garanteze pe cumparator contra evictiunii produselor care formeaza obiectul vanzarii;
d) sa inlocuiasca in mod gratuit produsele neconforme calitativ, daca neconformitatile semnalate de Cumparator nu se datoreaza acestuia, au fost acceptate in scris de Vanzator si daca nu este posibila remedierea neconformitatilor;
e) sa pastreze confidentialitatea prevederilor contractului de vanzare, sub sanctiunea raspunderii pentru prejudiciile cauzate Cumparatorului.

1.2. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI :
a) sa specifice in comenzi si contractele de vanzare tipo-dimensiunile produselor contractate, conditiile si/sau cerintele tehnice/tehnologice speciale ce trebuiesc indeplinite de produse astfel cum acestea au fost acceptate de ambele parti, precum si cantitatea lor, iar daca aceste informatii nu au fost integral specificate, sa le comunice in scris vanzatorului; in caz contrar livrarile se decaleza corespunzator;
b) sa plateasca pretul produselor si, dupa caz, contravaloarea transportului, in conditiile si la termenele prevazute si acceptate de ambele parti; in caz contrar se obliga sa plateasca penalitati de intarziere in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, penalitati calculate la valoarea sumelor neachitate. Penalitatile nu pot depasi suma la care se aplica;
c) sa preia integral si la termen toate produsele contractate;
d) sa receptioneze produsele, din punct de vedere calitativ si cantitativ, si sa respecte prescriptiile, referitoare, la manipularea, depozitarea, montarea si exploatarea produselor;
e) sa pastreze confidentialitatea prevederilor contractului de vanzare, sub sanctiunea raspunderii pentru prejudiciile cauzate Vanzatorului.

2. CONDITII DE LIVRARE SI RECEPTIE

2.1. CONDITII DE LIVRARE
a) Produsele se livreaza conform conditiei de livrare DDP depozit Cumparator;
b) O alta conditie de livrare conform INCOTERMS trebuie prevazuta in mod expres in oferte, comenzi, contracte si acceptata de ambele parti;
c) Cumparatorul va asigura, cu mijloace proprii, in cel mai scurt timp descarcarea si manipularea corecta a produselor achizitionate, fara a deteriora produsele tertilor aflate in mijlocul de transport;
d) In cazul in care transportul produselor este efectuat de Cumparator sau de un transportator desemnat de Cumparator, riscurile se transfera Cumparatorului din momentul incarcarii produselor in mijlocul de transport, acest moment fiind considerat si momentul livrarii;
e) In cazul in care transportul este in sarcina Vanzatorului, acesta va informa in scris Cumparatorul asupra datei de livrare;
f) In cazul in care transportul este in sarcina Vanzatorului iar Cumparatorul nu va prelua produsele la data stabilita pentru livrare, din cauze neimputabile Vanzatorului, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a percepe, fara instiintare formala sau alte notificari ulterioare, penalitatile solicitate de transportator pentru stationarea nejustificata a mijloacelor de transport;
g) Daca Vanzatorul nu va putea livra produsele conform termenului de livrare, are obligatia sa anunte Cumparatorul, precizand cauza intarzierii si, daca este posibil, data estimata a livrarii;
h) Produsele vandute vor fi insotite de aviz de expeditie si/sau factura, certificat de calitate si certificat de conformitate emis de Vanzator pe care este trecuta si garantia;
i) Dreptul de proprietate asupra bunurilor vandute se transfera de la Vanzator la Cumparator la data achitarii integrale a pretului produsului si a taxelor aferente;

2.2. CODITII DE RECEPTIE
a) Cumparatorul are obligatia ca imediat dupa preluarea produselor sa verifice starea acestora, urmand ca eventualele vicii aparente, deficiente calitative sau cantitative sa fie comunicate in termen de 24 de ore vanzatorului;
Daca cumparatorul nu semnaleaza viciile aparente ale produselor achizitionate in termenul prevazut, acesta este decazut din dreptul de a le invoca, iar produsele vor fi considerate ca fiind livrate in mod corespunzator;
b) Dovada preluarii produselor de catre Cumparator se face cu documentul de transport semnat de acesta la data primirii produselor;
c) Acceptarea livrarii de catre Cumparator fara rezerve notate in documentul de livrare inseamna confirmarea de catre acesta a faptului ca podusele sunt livrate in mod corespunzator;
d) Daca datorita neconformitatilor constatate la receptie Cumparatorul refuza preluarea in tot sau in parte a produselor, produsele care fac obiectul refuzului de preluare vor fi depozitate de Cumparator in conditii normale de pastrare si conservare,
Cumparatorul fiind raspunzator de custodia ei. Depozitarea se va face pe perioada necesara Vanzatorului sa verifice existenta neconformitatilor sesizate de Cumparator si sa faca propuneri de remediere a acestora, dar nu mai mult de 15 zile. Cumparatorul va anunta Vanzatorul de indata despre refuzul de preluare a marfurilor precum si despre locul unde acestea au fost depozitate;
e) Cumparatorul nu poate refuza tot lotul de produse, decat daca acestea prezinta vicii aparente sau deficiente calitative in proportie de peste 80%;
f) Odata cu semnalarea de catre Cumparator a viciilor aparente sau a deficientelor cantitative si calitative, Cumparatorul are obligatia de a oferi Vanzatorului toate documentele si informatiile necesare in vederea solutionarii sesizarii Cumparatorului.
Vanzatorul va comunica Cumparatorului rezultatul verificarilor efectuate, urmand ca, in functie de acesta, Vanzatorul sa procedeze la solutionarea neconformitatilor, inlocuirea bunurilor necorespunzatoare, restituirea pretului, reducerea pretului in cazul in care neconformitatile nu afecteaza modul de utilizare a produsului sau la completarea lipsurilor cantitative;
Termenul de solutionare a neconformitatilor este de maxim 30 zile lucratoare de la data comunicarii de catre Vanzator a rezultatelor verificarilor efectuate;
g) Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru defectele cauzate de utilizarea necorespunzatoare a bunurilor, lucrari de intretinere gresite, lucrari de montaj necorespunzatoare, manipulare si/sau depozitare incorecta, lucrari de reparatie necorespunzatoare efectuate de Cumparator sau de un tert neautorizat de catre Vanzator ori de modificari facute fara consimtamantul Vanzatorului;

3. CONDITII DE PLATA
a) Cumparatorul va achita sumele din facturile emise de catre Vanzator in lei; pentru comenzile la care moneda stabilita este EURO (EUR, €) sau alta valuta, Cumparatorul va achita echivalentul in lei, la cursul BNR din ziua facturarii;
b) Cumparatorul va emite un BO sau o fila CEC in favoarea Vanzatorului, scadenta la 30 de zile de la data facturarii sau va efectua plata partial sau integral in avans dupa caz;
c) Orice alte conditii de plata vor trebui prevazute in mod expres in oferte, comenzi, contracte si acceptate de ambele parti;
d) In cazul in care Cumparatorul nu achita facturile la termen, se afla in imposibilitate de plata sau plata nu poate fi incasata (de exemplu in cazul emiterii unui ordin de plata sau cec cu fonduri insuficiente), Vanzatorul isi rezerva dreptul sa modifice conditiile de plata in sensul perceperii platii in avans pentru fiecare noua livrare si, acolo unde va fi necesar, sa solicite Cumparatorului furnizarea unei garantii scrise corespunzatoare.
e) In cazul in care Cumparatorul nu respecta noile conditii de plata stabilite de Vanzator sau nu furnizeaza o garantie adecvata, Vanzatorul va avea dreptul de a decide, in mod unilateral, suspendarea tuturor livrarilor ulterioare pana la primirea platii integrale si, dupa caz, a garantiei, putand anula toate comenzile de produse inregistrate si/sau rezilierea contractului, fara nicio obligatie fata de Cumparator;

4. GARANTIE
a) Garantia pentru produsele vandute de catre Industrial Fluid S.R.L. este de min. 12 luni si max. 24 luni de la data livrarii in functie de familia de produse;
b) In cazul in care Producatorul ofera o alta garantie, aceasta va fi si garantia oferita de Industrial Fluid.
c) Garantia de mai sus va fi aplicabila in conditiile in care produsele sau orice componenta a acestora :
– sunt intotdeauna transportate si depozitate in ambalajul original si in conditiile indicate de Vanzator sau, in lipsa acestora, sunt pastrate cel putin in conformitate cu practicile general acceptate pentru acest tip de produse;
– sunt manipulate intotdeauna potrivit instructiunilor Vanzatorului sau, in lipsa acestora, cel putin in conformitate cu precautiile si indicatiile general acceptate pentru acest tip de produse;
– sunt instalate in stricta conformitate cu instructiunile Vanzatorului sau, in absenta acestora, cel putin in conformitate cu precautiile si indicatiile general acceptate pentru acest tip de produse;
– nu sunt pastrate in conditii neadecvate inainte de prelucrare sau de instalare si nu sunt supuse la niciun fel de ajustari, modificari si reparatii nepermise sau incercari de a efectua astfel de operatii;
– sunt utilizate intotdeauna pentru scopul pentru care au fost concepute si nu sunt utilizate in mod abuziv, nu sunt deteriorate sau supuse oricarei utilizari incorecte;
– sunt intretinute potrivit instructiunilor Vanzatorului sau, in absenta acestora, cel putin la intervalele de timp si in conformitate cu modalitatile general acceptate pentru acest tip de produs;
d) Vanzatorul nu isi asuma in niciun caz raspunderea pentru defecte, deficiente, pierderi sau deteriorari ale Produselor sau a oricarei componente a acestora survenite ca urmare a oricarei actiuni sau omisiuni din partea Cumparatorului sau a oricarui tert (printre altii : personalul, clientii, agentii, transportatorii si antreprenorii Cumparatorului);
e) Orice solicitare referitoare la Garantie va fi comunicata Vanzatorului detaliat si insotita de justificari, in termen de doua (2) zile de la data constatarii defectului sau neconformitatii.
f) Vanzatorul, in baza sesizarii Cumparatorului si dupa caz prin deplasare la fata locului, verifica existenta neconformitatilor sesizate de Cumparator;
In cazul in care Vanzatorul confirma faptul ca Produsul livrat sau orice componenta a acestuia sunt neconforme, Vanzatorul, pe propria cheltuiala, propune dupa caz, una dintre urmatoarele masuri compensatorii :
– repararea, corectarea sau ajustarea produsului sau componentei in cauza sau
– inlocuirea produsului sau componentei (componentelor) sau
– restituirea pretului acestora sau
– reducerea pretului in cazul in care Cumparatorul nu a achitat inca pretul produselor sau l-a achitat doar partial;

5. CLAUZA PENALA
– In cazul in care Cumparatorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau cele prevazute in termenii si conditiile generale de vanzare si livrare ori si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca Vanzatorului daune interese egale cu valoarea prejudiciului cauzat acestuia, cu exceptia cazului in care in contract si/sau in comanda, se prevede un alt cuantum pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a unei anumite obligatii.
– In cazul in care Cumparatorul nu isi respecta obligatia de a achizitiona intreaga cantitate prevazuta in contract, sau in contract si comenzi punctuale, sau in comenzile ce nu fac obiectul unui contract scris, Cumparatorul datoreaza Vanzatorului daune interese, egale cu
valoarea prejudiciului cauzat, dar nu mai putin de valoarea produselor neachizitionate, calculata potrivit preturilor stabilite de Vanzator si Cumparator in contract/comanda.